Informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

 

  • V úterý 23.4.2019 od 17:00 hod. proběhne informační schůzka na 2.ZŠ v Holešově

 

 

 

 

 

Pojetí výuky

Třídy Světa vzdělání s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky

Svět vzdělání je volba pro ty rodiče, kteří pro svého budoucího prvňáčka chtějí něco navíc, ale upřednostňují klasické vzdělání.
Třídy Světa vzdělání jsou součástí běžných škol, žáci těchto tříd se ale už od první třídy učí angličtinu s rodilým mluvčím, systematicky rozvíjejí své logické myšlení a s pomocí učitele pracují jak na zdravém rozvoji celé své osobnosti, tak i na budování pozitivních vztahů ve třídě.

Je to systém ověřený několika lety praxe a ozkoušený už na deseti školách.

 

Jak to funguje?

Třídy Světa vzdělání jsou součástí běžných škol, kde fungují na základě platného školního vzdělávacího programu. Jejich přínos spočívá zejména v efektivním doplnění výuky nadstandardními vyučovacími hodinami – vždy jednou hodinou navíc každý den. Veškerá nadstandardní výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu třídy.

 

Žáky nad rámec výuky v běžných třídách čeká:

odrazka sipka blueangličtina

aktivní užívání cizího jazyka už od první třídy

accordion podrobnosti down

Děti v našich třídách mají už od první třídy ve svém rozvrhu 3 vyučovací hodiny angličtiny týdně. Dvě z toho vede český lektor, jednu rodilý mluvčí.

Všechny hodiny angličtiny probíhají v půlených skupinách. Učitel díky tomu má více prostoru věnovat se individuálně každému dítěti a efektivněji zaměřit svoji pomoc, pokud je potřeba.

Angličtinu vyučujeme metodou Watts English Wow. Ta děti motivuje jazyk aktivně používat už od úplných začátků a odbourává obavy v něm komunikovat. Podporuje také osvojení správné výslovnosti, kterou si žáci dále upevňují při konverzačních hodinách s rodilým mluvčím.

Výuka angličtiny směřuje k certifikovaným zkouškám Cambridge English v páté třídě.

odrazka sipka bluematematika

osvojení si matematického myšlení a pozitivního vztahu k matematice

accordion podrobnosti down

Víme, jak důležitá je schopnost o matematice přemýšlet, a ne se jen zpaměti učit potřebné vzorce a postupy. Toho dosahujeme využitím Hejného metody.

Hejného matematika děti baví. Přitom jsou ale prostřednictvím propracované metodologie vedeny k tomu, aby samostatně objevovaly veškeré matematické principy a zákonitosti. Radost z vlastních objevů je pak silnou motivací k dalšímu učení a vede k hlubšímu a trvalejšímu osvojení poznatků. Úlohy jsou obtížností stupňované tak, aby dokázaly naplnit potřeby všech žáků a každé dítě se učilo podle svých možností. Velký podíl skupinové práce při hodinách zároveň děti nenásilně učí, jak pracovat v týmu, a v důsledku toho přispívá ke zdravým vztahům ve třídě.

Důležitou složkou hodin matematiky je i zvládnutí práce s vlastními chybami – je důležité, aby děti své chyby přijaly jako přirozenou součást procesu učení a dokázaly je efektivně využívat.

Pro lepší vhled do principů Hejného metody pořádáme pro rodiče prvňáčků úvodní setkání, kde se seznámí se základy metody a získají přesnější představu, co jejich děti v hodinách čeká.

odrazka sipka blueosobnostní rozvoj

umění vycházet dobře s druhými i se sebou samým

accordion podrobnosti down

Nástup do školy je pro každého prvňáčka velká událost. Abychom už od úplného začátku dětem pomohli postavit se novým výzvám, aby si udržely pozitivní vztah ke škole a aby se v novém kolektivu cítily dobře, zařazujeme do rozvrhu právě hodiny osobnostního rozvoje.

Ty jsou zaměřené na zásady správného chování, etiku a zvládání vlastních emocí. Děti se při nich učíme i to, jak se efektivně učit (trénink paměti, různé techniky pro zapamatování, třídění myšlenek a podobně).

Podívejte se na ukázku pracovního listu O skřítkovi Jarýnkovi. Na příkladu skřítka poplety si žáci pod vedením třídní učitelky uvědomí své silné a slabé stránky, zamyslí se nad možnostmi, jak své slabé stránky překonávat, a budují si pozitivní vztah k sobě samým.

odrazka sipka bluelogika

rozvíjení schopnosti samostatně a logicky přemýšlet

accordion podrobnosti down

Logické uvažování a samostatné myšlení jsou nezbytnými předpoklady pro budoucí úspěšné uplatnění v životě. Obojí si děti osvojují už v hodinách matematiky díky Hejného metodě a zvláštní hodina logiky tyto schopnosti hravou formou dále upevňuje a prohlubuje.

Podívejte se na některé z materiálů, které ve výuce používáme.

odrazka sipka blueprogramování

dovednost používat technologie efektivně a bezpečně

accordion podrobnosti down

V dnešní době je zvládnutí práce s technologiemi klíčové. Proto zařazujeme hodiny programování už do třetí třídy. Učíme v nich nejen základy práce s počítačem (ty děti už mnohdy ovládají z domova), ale současně i zásady bezpečnosti v online prostředí.

Důležitou součástí hodin programování jsou jeho základy. Cílem přitom není vychovat ze všech dětí programátory – díky programování se žáci především učí myslet v algoritmech, tedy pochopit problém a rozdělit ho na menší části. A co může být v životě pro vaše dítě cennější než právě schopnost rozčlenit si každý problém na jednodušší, zvládnutelné kroky, které povedou k vytyčenému cíli?

 

Veškeré nadstandardní hodiny jsou hrazené z měsíčních příspěvků rodičů. Během celé školní docházky našich žáků je pro nás velice důležitá efektivní oboustranná komunikace mezi rodiči a učiteli a jejich partnerský vztah – náš cíl je totiž stejný: zajistit dětem co nejlepší podmínky pro kvalitní vzdělávání.

 

 

Standard tříd Světa vzdělání:

odrazka sipka bluepůlené hodiny

Méně dětí ve třídě znamená více individuálního přístupu. Půlené jsou každý týden tři hodiny angličtiny, jedna hodina češtiny a dvě hodiny matematiky.

odrazka sipka bluespolupráce rodičů a učitelů

Málokdo ví o osobnosti dítěte tolik jako jeho rodiče a málokdo ví o potřebách žáka tolik jako jeho učitelka. Jejich spolupráce je proto podstatná nejen pro žákovy dobré výsledky, ale i pro jeho pozitivní vztah ke škole a vzdělávání.

odrazka sipka blueprůběžné vzdělávání pedagogů

Naši učitelé jsou soustavně školeni a vzděláváni v oblasti moderních vyučovacích metod a prostřednictvím seminářů, školení a konferencí průběžně rozvíjejí a prohlubují svoji odbornost.

odrazka sipka bluekvalitní pomůcky a materiály

Naše třídy průběžně vybavujeme nejrůznějšími edukativními pomůckami, nástroji a hrami, které aktivně vyhledáváme tak, aby vhodně podpořily námi používané výukové metody.

odrazka sipka blueprojektové učení

Protože držíme krok s novými výukovými metodami a postupně je zapojujeme do výuky v našich třídách, v současné době nově zavádíme prvky projektového učení. Jeho pomocí připravujeme děti na skutečný život. Během zpracování projektů si prakticky vyzkoušejí získávání informací z různých zdrojů k zadanému tématu, jejich zpracování a ověřování jejich pravdivosti a hodnoty. Zároveň se dále učí pracovat v týmu, vhodně prezentovat své výsledky před ostatními i prakticky používat cizí jazyk.

Aktivity našich tříd a žáků

 

 

 

Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu

V současném systému školství existuje řada otázek. Spoustu let se program výuky nikam neposunul, naše děti se učí stejným způsobem jako kdysi my. Je to ovšem správně? Proč se ani po třiceti letech nepodařila prosadit humanizace školství? Co brání progresivnímu vzdělávání? Co je příčinou toho, že v českému školství se nedaří prosadit osobnostně rozvíjející pojetí výuky? Na tyto a jiné otázky se snažila odpovědět Vladimíra Spilková, doktorka filozofie v oboru pedagogická psychologie a bývalá vedoucí katedry primární pedagogiky Karlovy univerzity.

Celá přednáška se nesla v duchu hledání odpovědí na zapeklité otáky. Vladimíra Spilková upozorňovala ve svém výkladu na střet paradigmat vzdělávání. Stavěla proti sobě tradiční systém výuky, který se zaměřuje na předávání poznatků a neklade důraz na osobnost člověka, a humanistické vzdělávání, jehož hlavním cílem je komplexní osobnostní rozvoj žáka. Právě škola by dle přednášející měla vytvářet podmínky pro rozvinutí potenciálu každého dítěte. "Velmi důležité je vést dítě k samostatnosti. Každý žák má právo na svébytnost, na to být sám sebou," zdůraznila Vladimíra Spilková.

Co je tedy klíčem k tomu prosadit širší vzdělávání? "Cílem není kvantita. Důležité je, aby žák látce porozuměl. Učitel by měl být schopen dětem vysvětlit, proč je látka důležitá," vysvětlila přednášející. Ve svém výkladu se dále zaměřila na klíčové principy humanistického pojetí školního vzdělávání, mezi které patří například péče o kulturu sociálních vztahů, víra ve schopnosti žáka, celostní rozvoj osobnosti nebo péče o kvalitu sociálně emočního klimatu školy či třídy.

Dítě k učiteli vzhlíží a proto je klíčová i pedagogická komunikace. Učitel by měl žákům projevovat úctu a respekt, stejně jako žáci učiteli. Velmi důležitá je partnerská komunikace, kdy se dítě cítí být přijímáno a uznáváno. Pedagog by neměl být pouze v pozici, že vede, řídí, ale měl by nabídnout i svou partnerskou tvář, kdy děti inspiruje, vybavuje pocitem sebúcty a sebedůvěry. Mezi dospělými se velmi často objevují lidé s talentem, který neumí využít. Ve většině případů za to může vliv vnějšího okolí, kdy je člověk "zašlapán" různými autoritami. Učitel by měl mít přirozenou autoritu, nejde o to, že žáci nemají hranice, ale právě dítě by se mělo podílet na vytváření pravidel komunikace a společného života ve třídě. "Největší umění učitele je postupně zbavovat dítě vlivu, které ho usměrňují z vnějšku," upřesnila Vladimíra Spilková.

Přednášející dále kladla ve své přednášce důraz na integraci školního učení s praktickým životem. Velmi důležité je propojování jednotlivých předmětů, s čímž současný systém školství celkem bojuje. Děti by znalosti zíksané ve škole měly být schopny použít i v reálném životě. Dle Vladimíry Spilkové by se výuka měla více zaměřit na skupinové činnosti a prožitkové vzdělávání.

Na konci přednášky došlo k vášnivé diskuzi mezi jednotlivými návštěvníky. K tématu se vyjadřovali především pedagové z řad posluchačů, kteří apelovali nejen na zodpovědnost rodičů, ale i státu. "Ze škol se staly hlídárny. Jak máme vyučovat děti, které nemají podporu v rodině?" položila řečnickou otázku do publika jedna z posluchaček. "Prosím, podpořme nadané! To jsou ti, kteří jednou povedou společnost. Ti, co nekřičí, ale naslouchají. Ti, co mohou něco změnit," uzavřela jedna z posluchaček, která se věnuje předškolnímu vzdělávání.

 

Proč nemáme vzdělávací systém jako ve Finsku

Náš vzdělávací systém není dle odborníků zrovna v nejlepší kondici. Školství je závislé na tom, jak funguje celá společnost. Už jen témata, kterými se zabývají naši politici, svědčí o tom, že vzdělání našich dětí není na prvním místě. Dle nich existují mnohem důležitější problémy k řešení. V České republice mají učitelé jedny z nejnižších platů v poměru s platy vysokoškolsky vzdělaných lidí, což brzdí rozvoj školství. Mladí lidé studují učitelství, ale nakonec do škol nenastoupí. Pokud nastoupí, rychle odchází. Přesto je česká společnost se stavem veřejného školství spokojena. Těmito a podobnými otázkami se zabýval Bob Kartous, vedoucí analýzy a komunikace EDUIn, který se problematice vzdělávání věnuje již léta.

Ve své přednášce porovnával české školství se vzdělávacím systémem ve Finsku. „Vzdělání bylo pro Finy důležité již od nepaměti. Díky němu mohou být totiž krok napřed. To jim dává větší šanci přežít,“ vysvětloval Bob Kartous postoj severského národa ke školství. Ve Finsku je vzdělávání dětí vždy jedno z hlavních témat, které se probírá v parlamentu. Finové drží pospolu. Jako příklad uvedl Bob Kartous takovou maličkost, jako je jezení čočky – každý čtvrtek se v celé zemi jí na oběd čočka – ať je to ve školách, školkách nebo na úřadech. Finové tímto vyjadřují vzájemnou soudržnost.

Mladé lidi školství neláká především kvůli jeho konzervativnosti a nízkým platům. „Současná vláda se snaží zvednout učitelům mzdy, ale současně šetří na prostředcích vzdělávání,“ upozornil na postoj politiků Bob Kartous. Učitelská populace stárne a lidé, co chtějí přinést něco nového, jsou často kritizováni a nepřijímání. Kartous vidí také obrovský deficit v metodách vyučování. Velmi důležité je dle něj zážitkové učení. „Jsem odpůrce známkování. Je to pro mě nepochopitelné. Několik alternativních tříd v naší zemi již existuje a těší se kladným ohlasům,“ řekl s úsměvem Kartous a uvedl příklad jednoho pražského gymnázia, kde žáci nemají jednotlivé předměty, ale informaci získávají uceleně. Žáci ve Finsku nejsou v prvních šesti letech ve škole vůbec známkovaní. Škola je podporuje v tom, aby se pro vědomosti nadchly. „Někteří lidé věří, že když zvýšíme nároky u státní maturity, tlak na studenty bude větší a studenti budou mít vyšší vzdělání. Opak je ale pravdou,“ upozorňuje na problémy v současném školství a nabízí řešení: „Budoucnost vidím v tom, abychom děti nezahlcovali. Měli bychom vytvářet základy celistvého obrazu světa ve smysluplných obrazech.“

Dle analýzy je ohroženo chudobou až čtyřicet procent mladých lidí, kteří dosáhli základního nebo středního vzdělání bez maturity. U lidí, jejichž rodiče mají vysokoškolské vzdělání, je podíl ohrožených chodbou velmi nízký, pouhých patnáct procent. Vzdělání je tedy klíčem k lepšímu životu. „Rodina je nejdůležitějším faktorem úspěchu ve vzdělávání. Obědy do škol nestačí. Je třeba, aby rodiny s nízkým socioekonomickým statutem měly možnost podpory vzdělávání svých dětí i mimo školy, ať už jde o doučování, nebo kroužky,“ uvádí se v Auditu vzdělávacího systému 2018. Autorem konceptu tohoto auditu je právě Bob Kartous. Učitel by měl umět rodičům poradit v jejich vzdělávacím i výchovném procesu. Přesto jsou klíčovými aktéry, kteří mohou něco ve školství změnit, ředitelé škol. Především oni totiž ovlivňují chod celé školy a tím i školství. Právě oni by měli vést a směrovat učitele.

Na základě výsledků Auditu vzdělávacího systému 2018 se Bob Kartous snažil v průběhu přednášky poukázat na to, jak by měl systém fungovat: že by se mělo podpořit propojení školského systému a neformálního vzdělávání, že jsou potřeba změny v rámcových vzdělávacích programech, navýšení platů pedagogů, nová legislativa podporující společné vzdělávání v praxi, strategie digitálního vzdělávání, rostoucí počet škol věnujících se odlišnému vzdělávacímu přístupu, nový přístup České školní inspekce k hodnocení škol a stimulace jejich rozvoje. České školství má spoustu výhod: v ČR je rozvinutá školská infrastruktura, existující síť pro další vzdělávání učitelů či vysoký podíl absolventů se středoškolským vzděláním. Přesto systém zamrznul a ve školství potřeba spousta změn. Vzdělání je totiž klíčem k budoucnosti.

 

 

 Co na to děti? První ročník soutěže pro děti sklidil úspěch

Okořenit dětem výuku je velmi důležité. Pro žáky je vybočení ze stereotypu velký zážitek, na který budou ještě dlouho vzpomínat. A hlavně je to baví! Přesně s tímto účelem zorganizovala Lenka Kopecká soutěž pro děti. Je třídní učitelkou 1.A na ZŠ Železného, třídy, která je součástí programu Svět vzdělání. Jelikož ráda experimentuje a vymýšlí pro „své“ děti různé aktivity, přemýšlela, čím by výuku dětem okořenila. „Snažila jsem se najít něco, abych nemusela zařazovat vědomostní otázky. Chtěla jsem vytvořit něco tipovacího, ať se žáci baví. Inspirovala jsem se televizním pořadem „Co na to Češi“. Připravila jsem tedy dotazník s různými otázkami, který koloval po škole. Dotazník vyplňovalo sto žáků,“ uvedla učitelka. Sestavování otázek a vyhodnocování trvalo asi dvě odpoledne.

Lenka Kopecká navázala spolupráci s Kristýnou Zahradníčkovou, která vede třídu 3.C. Kolegyně tak v každé třídě vytvořily týmy, které se utkaly v soutěži. „Děti si samy vybraly pět zástupců, kteří budou soutěžit. Soutěž nespočívala ve vědomostech, ale žáci museli uhodnout nejčastější odpověď ostatních dětí,“ upřesnila Kopecká. Jelikož se jednalo o první ročník, třídní učitelka prvňáčků nevěděla, co od toho očekávat. „Pokud se to osvědčí, určitě toho využijí i další třídy,“ konstatovala s úsměvem.

V aule ZŠ Železného se tedy utkali Indiáni – tým prvňáčků, a Black tým – tým třetáků. Oba týmy měly v obecenstvu své fanoušky, kteří skandovali a provolávali jména jednotlivým hráčů.. Atmosféra byla úžasná. Na úvod si všichni zazpívali a dvě žákyně zarecitovaly básničku. „Všichni jsme se tady sešli, abychom si to společně užili. Fanoušci nenapovídejte, ať můžeme na konci určit správného vítěze,“ uvedla ve své úvodní řeči Lenka Kopecká, která měla po boku svou asistentku, Kristýnu Zahradníčkovou.

Z každého týmu tak byl vybrán jeden zástupce, který se postavil proti protivníkovi a jakmile padla otázka, v rychlosti musel zazvonit na zvonek a vystřelit svou odpověď. Soutěžící prošli pěti koly. Bylo tedy položeno pět otázek. Soutěž proběhla velmi rychle a v sále bylo cítit nadšení. Nakonec zvítězil Black tým, který prvňáčky porazil. Ale první třída si vedla velmi dobře! „Nikdo z vás nemusí být smutný. Tuhle si určitě zopakujeme. Vždy musí být někdo vítěz a někdo poražený,“ podporovala malé Indiány jejich třídní učitelka. Oba týmy skvěle spolupracovaly a někdy padaly opravdu zajímavé odpovědi. Všichni se opravdu dobře bavili.

Třeťáci tak získali odměnu pro celou třídu. Z jejich týmu byli vybráni ještě dva zástupci, kteří se zúčastnili finále. Oba soutěžící museli na střídačku odpovídat v co nejrychlejším čase na pět otázek. Pokud by dohromady získali více než sto padesát bodů, získali by odměnu ještě pro Black tým. Což se jim podařilo. Všem tak byla provolána sláva a nakonec všichni soutěžící sklidili velký potlesk. „Jsem moc spokojená. Děti se aktivně zúčastnily a moc si to užily,“ uzavřela Lenka Kopecká.

 

Talentové zkoušky na ZŠ Svážná v Brně Novém Lískovci

Do programu Světa vzdělání mají otevřenou bránu všechny děti, které dychtí po vědomostech a učení. Zda má dítě potenciál a předpoklady zvládnout rozšířenou výuku už rozhodují odborníci na základě talentových zkoušek. Dnes v odpoledních hodinách proběhlo 2. kolo talentových zkoušek na ZŠ Svážné v Brně Novém Lískovci. Na přezkoušení se dostavilo patnáct dětí. Malí zájemci byli pod dohledem tří odborníků: Lucie Chládkové, Lenky Brabcové a Jany Hudákové. Děti předvedly svou prostorovou orientaci, fonologii, matematické představy, zrakovou diferenciaci a grafomotoriku. Každé přezkoušení trvalo zhruba čtyřicet pět minut. Většina dětí si ovšem ze zkoušky nic nedělala a s úsměvem přebíhala z jednoho stanoviště na druhé.

Uchazeči měli k dispozici tři prostorné třídy, ve kterých talentovky absolvovali. Na chodbě mezitím nervózně přešlapovali rodiče. „O Světě vzdělání jsem se dozvěděla od kolegyně z práce. Líbí se mi rozšířená výuka a celkově tato škola. I pedagogové, kteří zde učí, nám připadají rozumní,“ uvedla jedna z maminek Tereza Pinkasová.

Jakmile bylo přezkoušení ukončeno, o přijetí či nepřijetí žáka se radila komise skládající se z přezkušujících a ředitele spolku Světa vzdělání, Tomáše Blumensteina. Komise hodnotila zralost každého jedince, počet získaných bodů i schopnost komunikace. Talentových zkoušek se zúčastnilo celkem třicet sedm zájemců. Z toho bylo vybráno dvacet čtyři budoucích prvňáčků. A nebylo to vůbec snadné! Ať už se děti uspěly či ne, přejeme jim hodně štěstí a bezproblémový nástup do školních lavic.

 

Vzdělání pro budoucnost – věřme v lepší zítřky

Otázka vzdělávání dětí hýbe odbornou i laickou veřejností. Který přístup je správný, jaké má klady, zápory, jak výuku postavit tak, aby byl její obsah pro žáky co nejpřínosnější? Jak rozpoznat nadané děti a jak je vyučovat, aby se nezadusilo jejich nadání? Jsou ve výuce žádoucí digitální pomůcky? Na všechny tyto otázky se zaměřila konference pod názvem „Vzdělání pro budoucnost“. Na akci přednášeli špičkoví odborníci, kteří účastníky seznamovali s teorií i praktickými ukázkami.

Konference proběhla ve spolupráci čtyř institucí: Mensy ČR, Světa vzdělání, Národního institutu pro další vzdělávání MŠMT a Nakladatelství Fraus. Uskutečnila se ve dnech 22. a 23. března v srdci hlavního města Prahy. Krásné prostory Českého svazu Vědeckotechnických společností ve Starém Městě dodaly akci vážnost a honosnost. Účastníci si dle rozvrhu mohli sami poskládat svůj program. V různých sálech se tak odehrávaly workshopy a přednášky, které uvedly zájemce do světa inovativních metod ve vzdělávání.

Akci zahajovali představitelé jednotlivých institucí, které se na konferenci podílely: Tomáš Blumenstein za organizační tým a Svět vzdělání, Irena Hošková za Národní institut pro další vzdělávání MŠMT, Martin Sedláček za Mensu ČR a Eliška Křížková za Nakladatelství Fraus. Dále vystoupil i Michal Urban, ředitel odboru pro mládež MŠMT.

„Za Mensu pořádáme akce zaměřující se na vzdělávání dětí již spoustu let. V roce 2018 jsme se rozhodli konferenci rozšířit. Dnes máme tři hlavní pilíře: Rozvoj nadání dětí, Digitální vzdělávání a Efektivní učení. Chceme pedagogy inspirovat a ukázat jim směr, jak postavit výuku, aby byla přínosná a příjemná pro obě strany,“ uvedl Tomáš Blumenstein, místopředseda Mensy ČR a ředitel spolku Svět vzdělání. Přednášek se zúčastnilo kolem čtyři sta padesáti lidí, zpravidla z oboru školství. Většinou to byli učitelé mateřských, základních a středních škol, dále zástupci krajů z oboru školství, členové jazykových nebo soukromých škol apod. Již v průběhu konference vypadali účastníci spokojeně a odnášeli si spoustu nových poznatků. „Moc se mi tady líbí. Nejvíc mě zaujala přednáška Jany Škrabánkové. Vyučuji nadané žáky a je velmi dobré zjistit, jak s nimi mám pracovat,“ chválila si Iva Motlíková, která učí na základní škole německý jazyk a zároveň pracuje na univerzitě v Plzni. Spokojená byla i Iva Doubková, učitelka na Všeobecném a sportovním gymnáziu ve Vimperku: „Konference jsem se zúčastnila už před dvěma lety a nyní je to ještě lepší. Zajímá mě budoucnost vzdělávání, protože dle mého názoru je změna nutná a zatím se nic nemění. Mám pocit, že talentovaným dětem se nevěnuje takový zájem, jaký by měl. Moc se mi líbila přednáška Jana Vávry o sociálně-emočním učení. Je to předpoklad toho, aby se dítě dokázalo dobře učit.“

V průběhu konference se uskutečnilo celkem osmdesát pět přednášek. Sály byly plné zájemců, kteří diskutovali s přednášejícími o budoucnosti školství, využití digitálních pomůcek ve výuce i o nadaných dětech. Každá přednáška tak nabízela prostor pro vyjádření k danému tématu. „ Chodí nám pochvalné emaily a osobně jsem se setkala s kladnými ohlasy již v průběhu akce. Takže myslím, že konference měla úspěch,“ uzavřela s úsměvem místopředsedkyně Mensy ČR Hana Kalusová. Konference v podobném duchu by se tak měla opakovat v březnu příštího roku.

 

 

LO2

V pondělí 26.11.2018 proběhlo finále logické olympiády v Míčovně Pražského hradu v Praze. Jakub Pazdera se v kategorii A umístil na 5. místě. Je to obrovský úspěch a moc gratulujeme!

 

 

 

 

 

lo

V pátek 2.11.2018 proběhlo v Prostějově v Národním domě krajské kolo logické olympiády. V kategorii A zabodovaly děti ze Třídy Prostějov.

  • Stella Černá ze 4.A  získala 1. místo
  • Michal Jaroslav Musil z 5.A  získal 2. místo
  • Anna Marie Matějková z 5.A  získala 3. místo

 

Z Třídy Brno v krajském kole v kategorii A zabojoval Jakub Pazdera, který se umístil na 3. místě.

Všichni vítězové postupují do celostátního finále logické olympiády, které se uskuteční 26.11.2018 v Míčovně Pražského hradu v Praze. Gratulujeme!

 

 Časté dotazy

odrazka sipka blueJedná se o třídu pro mimořádně nadané?

Naše třídy jsou pro nadané děti vhodné, mimo jiné díky svému individuálnějšímu přístupu, využití Hejného metody výuky matematiky a zaměření na logiku, nejsou ale určeny výhradně jim. Do našich tříd hledáme především ty žáky, jejichž rodičům záleží na vzdělání a rozvoji jejich dětí.

odrazka sipka blueJe součástí přijímacích zkoušek angličtina?

Součástí talentových zkoušek není testování naučených vědomostí, znalosti angličtiny nebo schopnosti číst – naším cílem je zjistit potenciál dětí a vybrat z nich ty, pro které bude studium ve třídě Světa vzdělání největším přínosem.

odrazka sipka blueJak přihlásit dítě k talentovým zkouškám?

Stáhněte si přihlášku ve formátu docx nebo pdf, vyplňte ji a zašlete naskenovanou či vyfocenou na e-mail info@svetvzdelani.cz.

Pokud vás možnost zaujala, ale potřebovali byste ještě zjistit víc, zastavte se na některé informační schůzce s rodiči budoucích prvňáčků, kde vám rádi přiblížíme průběh výuky v našich třídách a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Své dotazy nám můžete poslat i e-mailem.

odrazka sipka blueJsou hodiny navíc pro děti povinné?

Ano, nadstandardní hodiny jsou nedílnou součástí rozvrhu a od ostatní výuky nejsou nijak odlišené. Děti se jich účastní stejně jako zbytku vyučování a jsou v nich běžně hodnocené.

odrazka sipka blueMají děti nadrámcové předměty zapsané na vysvědčení?

Nadrámcové předměty (angličtina, logika a osobnostní rozvoj) jsou formálně evidované jako kroužky a na oficiálním vysvědčení nejsou uvedené. Od ostatní výuky se ale z pohledu dětí nijak neliší, děti jsou v nich standardně hodnocené a vedle oficiálního vysvědčení dostávají na zvláštním blanketu i známky z těchto předmětů.

odrazka sipka blueLiší se nějak i výuka běžných předmětů?

Výuka ve třídách Světa vzdělání je pozitivně ovlivněná nízkým počtem žáků ve třídě. Třídní učitelka díky tomu má mnohem větší prostor pracovat s každým dítětem individuálně podle jeho potřeb. To ještě podporují půlené hodiny, kterých mají děti každý týden šest – všechny tři hodiny angličtiny, dvě hodiny matematiky a jednu hodinu češtiny.

Další podstatnou odlišností je i použití Hejného metody výuky matematiky, která děti motivuje k pozitivnímu vztahu k matematice, učí je o matematice přemýšlet a matematická pravidla aktivně objevovat namísto pouhého učení se zpaměti.

Při výuce všech předmětů dbáme i na budování pozitivních vztahů ve třídě. Na těch dále pracujeme i při hodinách osobnostního rozvoje.

odrazka sipka blueVaše třídy fungují na prvním stupni základní školy. Jaké jsou možnosti navazujícího studia?

Koncepce tříd Světa vzdělání je rozpracovaná i pro druhý stupeň základní školy. Velké procento dětí z pátých tříd však v řadě měst tradičně odchází na víceletá gymnázia, proto zatím nebyly naše třídy na druhém stupni nasazeny. Nicméně tuto možnost rodičům vždy začátkem páté třídy nabízíme, a pokud se jich většina rozhodne ji přijmout, navazující studium zajistíme.

odrazka sipka blueJak po páté třídě vypadá typické dítě, které absolvovalo třídu Světa vzdělání?

Dítě, které prošlo některou z našich tříd, má obvykle rozvinuté logické uvažování, pozitivní vztah k matematice a nad matematickými zákonitostmi samostatně přemýšlí, nespokojuje se s pouhým učením zpaměti. Osvojilo si základy angličtiny, na kterých bude dále stavět, a nebojí se angličtinu používat. Ví, jak se efektivně učit, jak se správně chovat k ostatním i jak nakládat se svými silnými a slabými stránkami. Rozumí základům programování a umí vyhledávat informace na zadané téma, posoudit jejich hodnotu a věrohodnost a správně pracovat se zdroji. Má chuť se dál učit a ke škole má pozitivní vztah.

odrazka sipka blueProč Hejného metoda výuky matematiky?

Věříme, že Hejného metoda je optimálním prostředkem pro rozvoj logického myšlení u dětí, stejně jako jejich pozitivního vztahu k matematice. Děti jsou při hodinách Hejného matematiky obvykle aktivní, nečekají, až jim učitel řekne správný postup, ale nad úlohami se samostatně zamýšlejí. Navrhují vlastní řešení a chyby vnímají jako přirozenou součást učení. A na hodiny matematiky se těší. Právě pozitivní vztah k matematice a schopnost samostatně přemýšlet nad problémem považujeme za klíčové.

odrazka sipka blueProč hodiny osobnostního rozvoje?

Cílem školy není jen předat dětem vědomosti, ale naučit je i cenným dovednostem. Hodiny osobnostního rozvoje a etiky se zaměřují na takové dovednosti, díky kterým děti dovedou správně komunikovat s ostatními, budou si umět poradit s vlastními silnými a slabými stránkami, dokáží pracovat se svými emocemi a osvojí si řadu různých způsobů, jak se učit.

odrazka sipka blueProč se učit logiku?

Chceme, aby děti uměly přemýšlet logicky, aby uvažovaly samostatně a nebály se přijít s vlastním kreativním řešením. Hodiny logiky v tomto směru dále podporují Hejného matematiku.

odrazka sipka blueProč angličtina?

Čím dříve s jazykem děti přijdou do kontaktu, tím snáze si osvojí zásady správné výslovnosti a s jazykem se lépe sžijí. Skrze hru, říkadla a první jednoduché fráze děti v našich třídách začínají anglicky mluvit dřív, než se dostaví tréma z komunikace v cizím jazyce, a další studium jazyka je tak pro ně jednodušší.

odrazka sipka blueProč programování?

Díky programování se děti učí myslet v algoritmech. Schopnoost rozdělit si problém na jednodušší, zvládnutelné kroky, které povedou k cíli, se v dnešní době velmi cení.

Jak se přihlásit

Zaujaly vás třídy Světa vzdělání a rozhodli jste se, že jsou pro vaše dítě to pravé? 

 

Vyplňte naši elektronickou přihlášku: Přihláška 

 

Po vyplnění a odeslání přihlášky vám přijde ověřovací email, který je potřeba potvrdit. Po jeho potvrzení obdržíte kód dítěte a tabulku termínů talentových zkoušek, ve které si můžete vybrat den a čas, který vám nejvíce vyhovuje.

 

 

Potřebujete ještě další informace?

Vyberte si některý termín informační schůzky s rodiči budoucích prvňáčků – tam vám rádi řekneme více a zodpovíme vaše dotazy.

 

 

BLOG

 

 

menší foto zmenšené

Známky jako úplatek

Je známkování přežitek? Nebo je to ta nejlepší cesta, jak žáka motivovat k lepším výsledkům? Děti, co nastupují do školy, jsou ze začátku nadšené ze kterékoliv známky. Dodává jim to pocit důležitosti, cítí se být šťastné, že už nejsou jenom „školkáčci“. Jakmile však zjistí, co známka znamená, jejich zápal se změní ve stres. Nechtějí dostat trojku, čtyřku, pětku, některé děti jsou cílevědomé natolik, že se nesmíří ani s dvojkou. Cesta za nejlepším výsledkem se pak stává velmi trnitá. Snaha o jedničku může u malých žáků způsobit až úzkosti. Existuje však i jiná varianta, jak dítě ohodnotit. Právě tu ve své přednášce představil Miloslav Khas, který se ve své pedagogické praxi věnuje formativnímu hodnocení.

 

Formativní hodnocení je souhrn postupů, díky kterým učitel ví, jak jsou na tom jeho žáci. Díky tomu přizpůsobuje svou výuku. Miloslav Khas je učitelem na základní škole a principy formativního hodnocení využívá několik let. Ve svém výkladu se zaměřil na to, jak může vypadat příprava na vyučovací hodinu, jak důležité je znát své žáky, protože každý je originál. „Velmi důležitá je zpětná vazba. Díky ní přesně určíme, co tomu žákovi chybí,“ vysvětlil Miloslav Khas. Pedagog není pro úplné zrušení známek, ale dle něj by se neměl známkovat proces učení. Děti se dle něj nesmí školy bát. „Protože tam, kde se děti nebojí dělat chyby, je možné naučit je něco nového. Tam se cítí dobře,“ vysvětlil. V současném školství je žák vystaven neustálému hodnocení a klade se důraz především na to, co děti dělají špatně. Dle Miloslava Khase je velmi důležité dětem opakovat, v čem jsou dobré.

Spousta učitelů jede několik let ve stejném rytmu. Snaží se nevybočovat. Přijdou do třídy, seznámí žáky s látkou, a odejdou. Formativní hodnocení je životní filozofie. Jedná se o vazbu mezi učitelem a žákem. Ve třídě tak pracují žáci, nikoliv učitel. „Ideální je připravovat další vyučovací hodinu přímo s žáky. Spolupracovat s nimi. Děti pak mají dojem, že se hodiny účastní, že o něčem rozhodují, podílí se na ní. Příprava je důležitá, ale mnohem důležitější je kontakt s žáky,“ uvedl Miloslav Khas. Největším nepřítelem učitelem je dle něj snaha naučit žáky co nejvíc. Důležitá je nejen zpětná vazba mezi učitelem a dítětem, ale i mezi dětmi navzájem nebo vazba sama k sobě. Žáci by tak měli navrhovat společná řešení. Velmi důležité je i sebehodnocení. Dát dětem šanci ohodnotit samy sebe slovy či slovními spojeními.

Pedagog ve své přednášce představil také on-line webovou aplikaci Socrative, která podporuje zpětnou vazbu. Žáci na začátku výuky vyplní dotazník, co o daném tématu ví, a učitel dle toho přizpůsobí hodinu. Na konci pak děti zadají, co si z hodiny odnesli a jak se jim líbila. Je totiž velký rozdíl mezi vedením a řízením. Učitel by měl žáky vést, nikoliv řídit. Předat jim zodpovědnost a naučit je samostatnosti.

 

 

O nás

Třídy s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky zajišťuje Svět vzdělání, z.s.

Koncept tříd Světa vzdělání byl poprvé zaveden v roce 2012 na ZŠ J. Železného v Prostějově. Od té doby úspěšně pokračuje a prosazuje se i na dalších školách – v současné chvíli už na desíti a připravujeme další.

Zakladatelem a ředitelem Světa vzdělání, je Ing. Tomáš Blumenstein – otec dvou dětí a aktivní člen Mensy ČR. Již řadu let je organizátorem konferencí pro učitele, seminářů o nadaných dětech i akcí pro nadané studenty. V letech 2007–2015 působil jako předseda Mensy ČR a jeho zásluhou vznikl projekt Mensa NTC pro školky i soutěž Logická olympiáda, které se nyní každoročně účastní přes 60 tisíc žáků a studentů. Díky tomu i díky své osobní zkušenosti s výchovou dětí si Tomáš velmi dobře uvědomuje, jak důležité je včas zachytit a vhodně rozvinout potenciál dětí.

Cílem týmu Světa vzdělání je vytvořit pro vaše dítě optimální podmínky, aby rozvíjelo své možnosti, bylo ve škole šťastné a učilo se rádo.

 

Staňte se partnerskou školou

Už osm základních škol díky třídám Světa vzdělání nabízí svým žákům něco navíc a na deváté se zbrusu nová třída právě připravuje na své prvňáčky.

Zaujal vás koncept tříd s rozšířenou výukou a uvažujete o možnosti stát se naší partnerskou školou?

Napište nám na info@svetvzdelani.cz, nebo zavolejte na 739 992 212 – rádi s vámi domluvíme termín osobní schůzky, kde vám podrobně vysvětlíme, jak naše třídy fungují, popíšeme vám, jak přesně probíhá spolupráce školy a Světa vzdělání, z.s., a na základě zkušenosti z existujících tříd vám nastíníme, co může toto rozhodnutí vaší škole přinést.

Kontakty

 

ikony kontakty zemeSvět vzdělání z.s.
Průchozí 2
Prostějov 796 01

IČO: 04087356
bankovní spojení: 739992212 / 2010

ikony kontakty phone739 992 212
ikony kontakty mailinfo@svetvzdelani.cz

 

ikony kontakty phone Ing. Tomáš Blumenstein, ředitel spolku ikony kontakty phone 603 726 030

ikony kontakty phone Ing. Martina Hrůzová, přihlášky k talentovým zkouškám, přijímací řízení, smlouvy, fakturace a chod spolkuikony kontakty phone 739 992 212 ikony kontakty mail info@svetvzdelani.cz

ikony kontakty phone Ing. Lucie Chládková, výuka, zkoušky z angličtiny a talentové zkouškyikony kontakty phone 603 185 497 ikony kontakty mail chladkova@svetvzdelani.cz

ikony kontakty phone Mgr. Marketa Jahnová, výuka a propagaceikony kontakty phone736 772 174ikony kontakty mail jahnova@svetvzdelani.cz

ikony kontakty phoneMgr. Hana Nevrlá, propagace, FBikony kontakty phone 723 433 334ikony kontakty mailnevrla@svetvzdelani.cz

ikony kontakty phone Ing. Eva Hrindová, propagace, FBikony kontakty mail hrindova@seznam.cz

ikony kontakty phoneMgr. Eva Staňková, metodik AJikony kontakty mail steva@email.cz

ikony kontakty phone Mgr. Tomáš Fojtů, školení Watts English Wowikony kontakty mail tomas.fojtu@wattsenglish.com

ikony kontakty phone Mgr. Helena Zitková Ph.D., metodik Aj a osobnostní rozvojikony kontakty mail zitkova@svetvzdelani.cz